Japanese Meiji Satsuma

Satsuma Porcelain Vase Meiji Period Stamped Kinkozan-zo Excellent Condition

Satsuma Porcelain Vase Meiji Period Stamped Kinkozan-zo Excellent Condition
Satsuma Porcelain Vase Meiji Period Stamped Kinkozan-zo Excellent Condition
Satsuma Porcelain Vase Meiji Period Stamped Kinkozan-zo Excellent Condition
Satsuma Porcelain Vase Meiji Period Stamped Kinkozan-zo Excellent Condition
Satsuma Porcelain Vase Meiji Period Stamped Kinkozan-zo Excellent Condition
Satsuma Porcelain Vase Meiji Period Stamped Kinkozan-zo Excellent Condition
Satsuma Porcelain Vase Meiji Period Stamped Kinkozan-zo Excellent Condition
Satsuma Porcelain Vase Meiji Period Stamped Kinkozan-zo Excellent Condition
Satsuma Porcelain Vase Meiji Period Stamped Kinkozan-zo Excellent Condition
Satsuma Porcelain Vase Meiji Period Stamped Kinkozan-zo Excellent Condition
Satsuma Porcelain Vase Meiji Period Stamped Kinkozan-zo Excellent Condition
Satsuma Porcelain Vase Meiji Period Stamped Kinkozan-zo Excellent Condition
Satsuma Porcelain Vase Meiji Period Stamped Kinkozan-zo Excellent Condition
Satsuma Porcelain Vase Meiji Period Stamped Kinkozan-zo Excellent Condition
Satsuma Porcelain Vase Meiji Period Stamped Kinkozan-zo Excellent Condition
Satsuma Porcelain Vase Meiji Period Stamped Kinkozan-zo Excellent Condition
Satsuma Porcelain Vase Meiji Period Stamped Kinkozan-zo Excellent Condition
Satsuma Porcelain Vase Meiji Period Stamped Kinkozan-zo Excellent Condition

Satsuma Porcelain Vase Meiji Period Stamped Kinkozan-zo Excellent Condition

About 12" tall and about 8" wide.


Satsuma Porcelain Vase Meiji Period Stamped Kinkozan-zo Excellent Condition