Japanese Meiji Satsuma

MARKED Kozan JAPANESE MEIJI SATSUMA TEA SET CUP&SAUCER / CREAMER / SUGAR / PLATE

MARKED Kozan JAPANESE MEIJI SATSUMA TEA SET CUP&SAUCER / CREAMER / SUGAR / PLATE
MARKED Kozan JAPANESE MEIJI SATSUMA TEA SET CUP&SAUCER / CREAMER / SUGAR / PLATE
MARKED Kozan JAPANESE MEIJI SATSUMA TEA SET CUP&SAUCER / CREAMER / SUGAR / PLATE
MARKED Kozan JAPANESE MEIJI SATSUMA TEA SET CUP&SAUCER / CREAMER / SUGAR / PLATE
MARKED Kozan JAPANESE MEIJI SATSUMA TEA SET CUP&SAUCER / CREAMER / SUGAR / PLATE
MARKED Kozan JAPANESE MEIJI SATSUMA TEA SET CUP&SAUCER / CREAMER / SUGAR / PLATE
MARKED Kozan JAPANESE MEIJI SATSUMA TEA SET CUP&SAUCER / CREAMER / SUGAR / PLATE
MARKED Kozan JAPANESE MEIJI SATSUMA TEA SET CUP&SAUCER / CREAMER / SUGAR / PLATE
MARKED Kozan JAPANESE MEIJI SATSUMA TEA SET CUP&SAUCER / CREAMER / SUGAR / PLATE
MARKED Kozan JAPANESE MEIJI SATSUMA TEA SET CUP&SAUCER / CREAMER / SUGAR / PLATE
MARKED Kozan JAPANESE MEIJI SATSUMA TEA SET CUP&SAUCER / CREAMER / SUGAR / PLATE
MARKED Kozan JAPANESE MEIJI SATSUMA TEA SET CUP&SAUCER / CREAMER / SUGAR / PLATE

MARKED Kozan JAPANESE MEIJI SATSUMA TEA SET CUP&SAUCER / CREAMER / SUGAR / PLATE
1 SUGAR : 5 3/4" 3 1/4" 4 1/2. 1 TEA POT : 7 3/4" 3 3/4" 5 3/4. ONE HAIR LINE ON CUP / (SEE LAST PHOTO).
MARKED Kozan JAPANESE MEIJI SATSUMA TEA SET CUP&SAUCER / CREAMER / SUGAR / PLATE